Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC     

Giám đốc: TS. Trần Quốc Bình

Điện thoại: (024) 3971 5011

E-mail: tqbinh@vnu.edu.vn


Phó Giám đốc – Tổng biên tập: TS. Nguyễn Thị Hồng Nga

Điện thoại: (024) 3971 4736

E-mail:nguyenhongnga@gmail.com


Phó Tổng biên tập: ThS. Đinh Thị Xuân Anh

Điện thoại: (024) 3971 4897

E-mail: xuananhtv70@yahoo.com


Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Công Cương

Điện thoại: (024) 36321767

E-mail: cuongnguyennxb@gmail.com

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC