Cơ cấu tổ chức

Địa chỉ: 16 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 39714736; Fax: (04) 3972 9436

Email: nxb@vnu.edu.vn

Nhà xuất bản ĐHQGHN được thành lập ngày 12/12/1995 và là một trong 64 Nhà xuất bản trên toàn quốc.

Mã số ISBN: 978-604-62

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ           

Chức năng:

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội có chức năng tổ chức xuất bản, phát hành sách giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, các tài liệu có giá trị khoa học khác, đáp ứng mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao của Đại học Quốc gia Hà Nội; của các trường đại học, các cơ sở đào tạo, các trung tâm, các viện nghiên cứu trong cả nước và quốc tế; phục vụ phổ biến tri thức, nâng cao dân trí.

Nhiệm vụ:

Xuất bản hệ thống giáo trình cơ sở, giáo trình nâng cao đạt chuẩn quốc gia và quốc tế nhằm cung cấp hệ thống tài liệu phục vụ nhu cầu đào tạo, học tập, nghiên cứu của sinh viên, học viên đại học, sau đại học thuộc tất cả các môn học, ngành học trong chương trình đào tạo của ĐHQGHN; cung cấp hệ thống tài liệu cơ bản và chuẩn mực cho các cơ sở đào tạo, trung tâm, viện nghiên cứu trong cả nước.

Xuất bản hệ thống sách tham khảo, chuyên khảo chuyên sâu thuộc các lĩnh vực chuyên ngành, liên ngành, liên lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực then chốt có tính chiến lược; giúp các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức kinh tế - xã hội… tiếp cận và ứng dụng với những sản phẩm khoa học đỉnh cao.

Xuất bản hệ thống sách công cụ, sách tra cứu chuyên nghiệp cho học sinh, sinh viên, các cán bộ giảng dạy, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu đạt hiệu quả cao.

Xuất bản hệ thống sách nghiệp vụ; sách phổ biến, sách bồi dưỡng tri thức trên tất cả các lĩnh vực nhằm phục vụ nghiên cứu, ứng dụng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; truyền bá tri thức, nâng cao dân trí, phục vụ dân sinh.

Xuất bản hệ thống sách tham khảo có chất lượng cho các cấp học (đặc biệt là các khối chuyên, các lớp tài năng, chất lượng cao) bồi dưỡng và nâng cao kiến thức.

 

BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc: TS. Trần Quốc Bình

Điện thoại: (024) 3971 5011

Email: tqbinh@vnu.edu.vn

2. Phó Giám đốc - Tổng biên tập: TS. Nguyễn Thị Hồng Nga

Điện thoại: (024) 3971 4736

Email: nguyenhongnga@gmail.com; nguyenhongnga@vnu.com 

3. Phó Giám đốc:ThS. Nguyễn Công Cương

Điện thoại: (024) 3971 4795

Email: cuongnguyennxb@gmail.com; cuongnguyennxb@vnu.com 

4. Phó Tổng Biên tập: ThS. Đinh Thị Xuân Anh

Điện thoại: (024) 3971 4897

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

  1. Phòng Hành chính – Tổ chức

ĐT: (024) 3971 4899

Chức năng: Giúp việc cho Ban Giám đốc trong công tác hành chính, văn thư, lễ tân; công tác tổng hợp, công tác tổ chức cán bộ, quản trị nhân lực, pháp chế và lao động – tiền lương, công tác thi đua – khen thưởng, công tác thanh tra & pháp chế, công tác bảo vệ an ninh – trật tự của đơn vị; công tác quản lý xuất bản.

  1. Phòng Tài vụ

ĐT: (024) 3971 7222

Chức năng: Giúp việc cho Ban Giám đốc trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động tài chính, kế toán của NXB (bao gồm nguồn thu ngân sách và nguồn thu từ hoạt động dịch vụ).

  1. Phòng Hợp tác Xuất bản

ĐT: (024) 3972 5997

Chức năng: Xây dựng kế hoạch và chiến lược về hợp tác xuất bản của đơn vị; xúc tiến và triển khai các kế hoạch, chương trình hợp tác xuất bản. Số hóa sách để xuất bản, phát hành sách điện tử nhằm tăng cường phạm vi và tốc độ truy cập, quảng bá thương hiệu của NXB và ĐHQGHN, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Quản lý, cập nhật thường xuyên các thông tin trên website về hoạt động xuất bản của đơn vị, các sản phẩm xuất bản của NXB.

  1. Phòng Kế hoạch Xuất bản

ĐT: (024) 3972 8806

Chức năng: Thực hiện các kế hoạch và chiến lược xuất bản của Giám đốc, xây dựng các kế hoạch sản xuất, kinh doanh – phát hành; tiếp nhận các kế hoạch xuất bản của các cơ sở đào tạo, các đối tác, tác giả; quản lý, giám sát việc thực hiện kế hoạch, tiến độ của các khâu, các bộ phận trong NXB.

  1. Phòng Kiểm định Sản phẩm

ĐT: (024) 3971 9827

Chức năng: Kiểm tra lại kết quả biên tập của biên tập viên và cộng tác viên; kiểm duyệt những phát sinh trong quá trình biên tập, chế bản, thiết kế vẽ bìa trước và sau khi in.

  1. Phòng Biên tập

ĐT: (024) 3971 4896

Chức năng: Tổ chức biên tập sách và chịu trách nhiệm trước pháp luật và NXB theo quy định của Luật Xuất bản. Khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin để làm nhiệm vụ chế bản, thiết kế đồ họa, xử lý hình ảnh đạt chất lượng cao.

7. Phòng Kinh doanh - Phát hành

 ĐT: (024) 3972 9436

Chức năng: Tổ chức kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực xuất bản; phát hành giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo, tra cứu và các xuất bản phẩm khác; phổ biến, giới thiệu tri thức, nâng cao dân trí cộng đồng, phục vụ dân sinh theo quy định của pháp luật, của ĐHQGHN và của NXB.