Giáo trình Trầm tích học

 

Tác giả:

Trần Nghi (chủ biên)

Năm xuất bản:

2013

Số trang:

472

Khổ sách:

19 x 27 cm

Giá bìa:

Mua hàng Chi tiết
Các phân vị địa tầng Việt Nam

Giá bìa: 64.000 VNĐ

Trong chuyên khảo “Các phân vị địa tầng Việt Nam” không trình bày các phân vị địa tầng theo mỗi khu vực xuyên suốt từ Tiền Cambri đến Neogen như thường thấy trong các ấn phẩm địa chất khu vực trước đây của Việt Nam. Mỗi giai đoạn lớn trong lịch sử địa chất khu vực sẽ có sơ đồ địa tầng riêng.

Mua hàng Chi tiết
Cơ sở thủy động lực và phương pháp đánh giá trữ lượng nước dưới đất

Giá bìa: 64.000 VNĐ

Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các cán bộ ký thuật, các nhà quản lý trong công tác điều tra, thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất, thiết kế các công trình khai thác nước dưới đất, trong công tác bảo vệ nuớc dưới đất, thẩm định các đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất, các báo cáo đánh giá tác động môi trường có liên quan tới nưới dưới đất... 

Mua hàng Chi tiết

ĐỐI TÁC