Sứ mệnh

Cung cấp những xuất bản phẩm có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHQGHN, quảng bá và nâng cao thương hiệu của ĐHQGHN trong và ngoài nước, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế tri thức của đất nước nói chung.

Tầm nhìn

Phát triển đơn vị phù hợp với chiến lược phát triển của ĐHQGHN, từng bước hội nhập quốc tế, tạo ra những xuất bản phẩm và hoạt động xuất bản theo chuẩn quốc tế; là địa chỉ có uy tín để các nhà khoa học của ĐHQGHN, các nhà khoa học trong và ngoài nước tin cậy và mong muốn hợp tác; là thương hiệu xuất bản được người đọc trong nước tín nhiệm và độc giả thế giới biết tới rộng rãi.

Giá trị cốt lõi

Trách nhiệm

Tổ chức phát triển và phổ biến tri thức, làcầu nối và nơi trí tuệ thăng hoa, NXBĐHQGHN đề cao tinh thần trách nhiệm với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN; trách nhiệm thông tin chính xác, mới mẻ, chuyên sâu, hệ thống; trách nhiệm với văn hóa dân tộc.

Sáng tạo

Không ngừng sáng tạo về định hướng phát triển, phương pháp tổ chức kinh doanh, loại hình ấn phẩm xuất bản, tiên phong trong đổi mới tri thức và hội nhập quốc tế.

Đa dạng

Đa dạng hóa về lĩnh vực tri thức, loại hình ấn phẩm, kết hợp sản phẩm in và sản phẩm điện tử cùng các sản phẩm tích hợp khác.

Chất lượng cao

Chất lượng nội dung khoa học tri thức cao; chất lượng ấn phẩm đẹp và hấp dẫn; chất lượng dịch vụ cao; quan hệ cộng tác viên và người đọc mẫu mực.